پارکت بلوط ... الهه قدرت

پارکت بلوط

الهه قدرت و پایداری جنگل، فراتر از زمان، مافوق فرسایش

با رنگبندی زیبا و متنوع از قهوه‌ای خیلی روشن با ته رنگ صورتی تا شکلاتی روشن و قهوه‌ای سیر

 با درجه سختی 1360 lbf در مقیاس JANKA