پارکت گردو... افسونگر شرقی

پارکت گردو 

درخت گردو ساکن خاموش کناره‌های جاده ابريشم، شرق کهنسال، درختانی به کهنسالی 600 ساله، ريشه دوانده در اعصار و قرون.

چوبی با رنگبندی عموماً بژ با رگه‌های تيره مشکی و قهوه ای.

با درجه سختی 1010 Ibf در مقياس JANKA