پارکت‌های الواری

پارکت الواری پارکتی است در ابعاد :
طول: 1900 ، 500 میلی‌متر
عرض: 160 ، 70 میلی‌متر 
ضخامت:  22 ، 15 میلی‌متر