نصب جناقی

نصب جناقی، شیوه ای از نصب پارکت است که قطعات پارکت به صورت متقاطع کنار هم قرار می‌گیرند.