پارکت بلوط - دفتر مرکزی پارفیکا

پارکت بلوط - دفتر مرکزی پارفیکا

 

پارکت بلوط گردویی استریپ(شبدیز) - دفتر مرکزی سابق پارفیکا

در ابعاد 12×60×300 میلی‌متر