نیم گرده

نیم گرده

    

   برای ایجاد ارتباط پارکت با سطوح غیر همسطح