پله‌های چوبی و ملزومات

 

  کف پله‌های تمام چوب 45 و 30 میلی متر