توضیحات :

این پروژه مسکونی در قیطریه تهران اجرا شده است و در آن از پارکت چوب بلوط بهارستان با سایز استریت استفاده شده است.