توضیحات :

این پروژه در زعفرانیه تهران اجرا شده است که در آن از پارکت بلوط بهارستان استفاده و بصورت جناغی نصب شده است.