توضیحات :

این پروژه در باغ فردوس اجرا شده است که در آن از پارکت چوب گردو با سایز نیمه الواری استفاده شده است. در تصاویر مرحله لاک قبل از تکمیل و نصب قرنیز را مشاهده می کنید.