۰۸
اسفند

مفاهیمی که قبل از خرید پارکت بهتر است بدانیم

از نظر ظاهری دو دسته چوب داریم چوب ساده: رنگ و ساختمان یکنواختی دارند، مثل: چوب گلابی، صنوبر و … چوب منقش: دارای نقش و رگه های متوعی هستند،  مثل:...

ادامه مطلب